top of page

CZY OGRÓD ZIMOWY WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Budowa ogrodu zimowego może być przeprowadzona w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego określają, że zgłoszenia wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków, w tym oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów nie może przekroczyć dwóch na każde 500m² powierzchni działki. Ogród zimowy nie większy niż 35 m² nie wymaga pozwolenia na budowę, ale musi zostać zgłoszony odpowiedniemu organowi, czyli urzędowi gminy lub starostwu powiatowego.

Projekt Blueprint

Zgłoszenie budowy ogrodu zimowego

W przypadku ogrodów zimowych do 35m2 wystarczającym jest zgłoszenie budowy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu trzeba załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odpowiednie rysunki. Organ decyzyjny ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, a jeśli go nie ma, można rozpocząć budowę.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę ogrodu zimowego ?

Nasza firma pomaga w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Aby złożyć wniosek  potrzeba projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i ewentualnymi opiniami w 3 egzemplarzach, potwierdzenie uprawnień architekta, a także oświadczenia właściciela działki o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. Nie zapomnij dołączyć tych dokumentów do wniosku, dzięki czemu urzędnik będzie mógł wydać decyzję. Możesz złożyć wniosek na formularzu urzędowym lub skorzystać z gotowego wzoru wniosku.

Czy ogród zimowy wymaga zgody wspólnoty lub zgody sąsiada ?

Budowa ogrodu zimowego nie wymaga zgody sąsiada, ale trzeba zachować odległość 4m (jeśli są okna) lub 3m (jeśli ich brak). W wyjątkowych sytuacjach gdy konstrukcja miałaby stanąć 1,5m od granicy działki potrzebna jest pisemna zgoda sąsiada.

Ogród zimowy na tarasie lub balkonie nie wymaga także zgody wspólnoty, potwierdza to decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego sygnatura akt: II OSK 1245/14

bottom of page